GDPR

Nedan beskrivs hur Färjestad BK Hockeyallians behandlar personuppgifter i förhållande till dig som medlem i någon av våra medlemsföreningar där vi vid ditt deltagande i någon av våra aktiviteter samlar in personuppgifter från dig, med vilket menas all information som du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom (”Personuppgifter”).

Vi kan också komma att behandla personuppgifter via din förenings hemsida för att nå dig med relevant information kring aktiviteter inom Färjestad BK Hockeyallians. Personuppgifter via din förenings hemsida behandlas mot bakgrund att Hockeyalliansen har ett avtal med din medlemsförening.

I denna policy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.

Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den.

De uppgifter vi kan komma att samla in vid deltagande i någon av våra aktiviteter och arrangemang eller i samband med att vi behöver nå ut med viktig information till medlemmar i våra medlemsföreningar är följande:

- namn
- adress
- e-postadress
- telefonnummer
- personnummer

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Vi informerar dig om att vi innehar dina personuppgifter och behandlar dessa uppgifter med ditt samtycke endast så länge som samtycket inte är återtaget.

I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas personuppgifterna.

Ändamålet med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att informera dig om aktiviteter som arrangeras inom Hockeyalliansen; såsom arrangörsträffar, ungdomsledarträffar, andra möten, ordförandekonferenser, Alliansmatcher i Löfbergs Arena, cuper och camper.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:
• Vi ska kunna informera dig om vad som händer i Hockeyalliansen och att du som medlem i en av våra medlemsföreningar ska få information om aktiviteter och arrangemang som du kan delta i och som kan stärka dig och din förening. 

Syften och behandlingar:
• För att kontakta, informera, administrera, svara på frågor och så vidare för en så god service som möjligt runt ditt/ert deltagande i våra aktiviteter och arrangemang.
• För att ge dig relevant information och erbjudanden till dig som medlem i en av Hockeyalliansens medlemsföreningar.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela oss detta via e-post. I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Utlämning av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till SISU Idrottsutbildarna inom ramen för fördelning av statligt stöd. Behandlingen av personnummer eller annat identifikationsnummer är motiverad med hänsyn till ändamålen med behandlingen, såsom att återrapportera fördelning av statligt stöd och föra statistik över sådant stöd.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till Färjestad BK, i syfte att de ska kunna ge dig som medlem i Färjestad BK Hockeyallians relevant information och erbjudanden i form av exempelvis Alliansmatcher i Löfbergs Arena.